I Konkrus na ozdobę świąteczną

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w konkursie świątecznym na najładniejszą dekorację świąteczną wykonaną własnoręcznie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Szczegóły w poniższym regulaminie
 
Regulamin konkursu pt.: „Świąteczny handmade”.
Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1
Konkurs na własnoręczne wykonanie dekoracji bożonarodzeniowej lub noworocznej odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.izoerg.com.pl zakładce „Aktualności”.

§ 3
Zgłoszenie dekoracji świątecznej do konkursu, zwanej w dalszej części regulaminu „pracą”, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Rozdział II. Organizator Konkursu
§ 4
Organizatorem Konkursu jest Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o., ul. J. Śliwki 86, 44-100 Gliwice, zwana dalej „Organizatorem”.

Rozdział III. Uczestnicy Konkursu
§ 5
 1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do pracowników Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o., ul. J. Śliwki 86, 44-100 Gliwice.
 2. Osoby biorące udział w konkursie w dalszej części Regulaminu będą zwane Uczestnikami lub Wykonawcami.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niezatrudnione bezpośrednio u Organizatora.
Rozdział IV. Cel i przedmiot Konkursu
§ 6
 1.  Celem Konkursu jest umożliwienie pracownikom Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o. zaprezentowania swoich zdolności artystycznych.
 2.  Przedmiotem Konkursu jest własnoręcznie wykonana przez pracownika praca o tematyce bożonarodzeniowej lub noworocznej. Technika oraz szczegółowy temat pracy są dowolne. Przykładowo mogą być to prace wykonane na szydełku, stroiki, ozdoby choinkowe, pierniki (o ile okres ich przechowywania wynosi min. dwa miesiące) i tym podobne przedmioty zgodnie z inwencją twórczą wykonawcy.
Rozdział V. Nagrody w Konkursie
§ 7
 1. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają karty podarunkowe Empik o wartości 300 zł.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inną wartość rzeczową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy przekazane prace nie będą spełniać kryteriów formalnych lub merytorycznych, określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie
§ 8
 1. Praca konkursowa musi dotyczyć tematyki określonej w § 6 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Praca musi być własnoręcznie wykonana przez Uczestnika konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
 • a) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 • b) zgłoszenie pracy wykonanej osobiście i nienaruszającej praw osób trzecich;
 • c) zgodę Wykonawcy na upublicznienie pracy przez Organizatora na stronie internetowej spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o.,

Rozdział VII. Zgłoszenie pracy
§ 9
 1. Zgłoszenie obejmuje złożenie pracy wraz z własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym w sekretariacie Zarządu firmy Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG sp. z o.o., ul. J. Śliwki 86, 44-100 Gliwice. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Osoba przyjmująca prace nadaje każdej z nich indywidualny nr zgłoszenia i wypełnia Załącznik nr 1 do Regulaminu, który następnie wraz z pracą przekazuje Jury konkursowemu.
 3. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą przyjmowane.

Rozdział VIII. Jury Konkursu
§ 10
 1. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Jury Konkursu, które powołuje Organizator Konkursu.
 2. Jury Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac.
 3. Posiedzenie Jury Konkursu odbędzie się dnia 19.12.2023 r.
 4. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Protokół z posiedzenia Jury Konkursu sporządza pracownik sekretariatu Zarządu.


Rozdział IX. Kryteria oceny prac
§ 11
 1. Proces oceny prac jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

§ 12
 1. Za ocenę formalną prac odpowiada Jury Konkursu.
 2. Podstawą oceny formalnej jest karta oceny formalnej
 3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:
 • a) termin wpłynięcia dokumentów konkursowych;
 • b) kompletność wymaganych dokumentów konkursowych.
   
§ 13
 1. Podstawą oceny merytorycznej jest karta oceny merytorycznej pracy.
 2. Członkowie Jury Konkursu dokonują oceny prac według poniższych kryteriów:
 • a) zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • b) estetyka wykonania pracy;
 • c) wartość artystyczna pracy;
 • d) stopień trudności wykonania pracy;
 • e) oryginalność pracy – kreatywność i pomysłowość.
Rozdział X. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu
§ 14
 1. Konkurs rozpoczyna się 07.12.2023 r.
 2. Formularze zgłoszeniowe do Konkursu wraz z pracami przyjmowane będą od 7.12.2023 r. do 18.12.2023 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na łamach strony internetowej www.izoerg.com.pl.
 4. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznie.
 5. Lista laureatów Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów wskazanych w §8 pkt d) Regulaminu.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym przez laureatów konkursu z pracownikiem sekretariatu Zarządu najpóźniej do dnia 31.12.2023 r.
 
Rozdział XI. Prawa autorskie
§ 15
 1. Składając pracę Uczestnicy oświadczają, że przysługują im osobiste prawa autorskie do przedmiotu zgłoszonego w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac w zakresie wskazanym przez uczestników, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie za pośrednictwem mediów wskazanych w §8 pkt d) Regulaminu nastąpi wraz z podaniem autorów – na podstawie danych osobowych podanych przez Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania prac zgłoszonych do konkursu.
   
Rozdział XII. Postanowienia końcowe
§ 16
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim.
 4. Autorzy prac ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby praca naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 5. W przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć ich z udziału w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru osób potrzebujących, jak i grup licytacyjnych, na które zostaną przekazane prace konkursowe.
 7. Prace zostaną przekazane wyłącznie na zbiórki, które zostały zweryfikowane przez fundacje biorące odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność publikowanych zbiórek.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru prac przekazanych na licytacje.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 
Lista załączników:
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia do konkursu