I Badania realizowane przez Laboratorium Kontroli Jakości IZO-ERG sp. z o.o.

IZO-ERG posiada kompleksowo wyposażone laboratorium, w którym weryfikowane są parametry materiałów elektroizolacyjnych.

W skład naszego laboratorium wchodzą pracownie:
  • wysokonapięciowa, wraz z generatorem udarowym.
  • niskonapięciowa
  • mechaniczna
  • chemiczna, w której wykonujemy także testy palności materiałów.
Nasze laboratorium jest zaopatrzone w komorę klimatyczną umożliwiającą badanie materiałów w wysokich temperaturach i różnych wilgotnościach.
 
Od kilkunastu lat regularnie prowadzimy badania starzeniowe materiałów by mieć pewność, że wyroby po wielu latach eksploatacji nadal zachowają swoje właściwości.
 
Poniżej przedstawiamy wykaz badań, których wykonanie można zlecić naszemu laboratorium. Koszt wykonania badań oraz liczba próbek potrzebnych do ich przeprowadzenia obliczane są indywidualnie po określeniu wymaganego zakresu badań.
 
 
Lp. Rodzaj badania Norma-metoda Zakres pomiarowy
BADANIA ELEKTRYCZNE
1 Badanie wytrzymałości elektrycznej przy częstotliwości 50Hz w oleju o temp. 20-90°C PN-IEC 243-1
ASTM-D 149
0 – 100 kV
Badanie wytrzymałości elektrycznej przy częstotliwości 50Hz w powietrzu w zakresie temp.20-180°C PN-IEC 243-1 0 – 60 kV
2 Pomiar rezystancji izolacji (skrośnej i powierzchniowej) IEC 167
IEC 93
PN-88/E-04405
103 ÷ 1015
3 Pomiary przenikalności i współczynnika strat dielektrycznych w zakresie temp. 20-155°C IEC 250
PN 86/E-04403
 
4 Wyznaczanie odporności na działanie prądów pełzających w warunkach zawilgocenia CTI, PTI PN-EN 60112 do 600 V
5 Odporność na łuk elektryczny o małym natężeniu prądu, przy wysokim napięciu - stałych materiałów elektroizolacyjnych ASTM-D 495 12,5 kV
6 Badania izolatorów przepustowych, na napięcie przemienne powyżej 1 kV. PN-EN 60137 Un do 145 kV

 
Lp. Rodzaj badania Norma - metoda Zakres pomiarowy
BADANIA MECHANICZNE
1 Badanie wytrzymałości na zginanie i określanie modułu sprężystości PN-EN ISO 178
PN-EN 60893-2
ASTM-D 790
PN-EN 61212-2
PN-76/E-29075 (rury)
PN-75/E-29056 (pręty)
INSTRON 500 N-50 kN
2 Oznaczanie udarności metodą młota CHARPIEGO PN-EN ISO 179-1,2
PN-EN 60893-2
PN-81/C-89029
Młoty do 500[kg x cm]
3 Badanie wytrzymałości na rozciąganie PN-EN ISO 527
PN-EN 60893-2
ASTM-D 638
PN-EN 60626-2
PN-EN 60371-2
Do 100 000 N
4 Badanie wytrzymałości na ściskanie PN- EN ISO 604
PN-EN 60893-2
ASTM- D 348
PN-EN 61212-2 (rury)
Do 300 000 N
5 Badanie spoistości warstw i siły rozwarstwiającej DIN 53 463
PN-EN 61212-2 (rury)
Do 25 000 N
6 Badanie wytrzymałości łączenia klejonego (spoina). ASTM -D 229 Do 100 000 N
7 Oznaczanie twardości metodą wciskania kulki DIN-53456
PN-93/C-89030/01
Do 961 N
8 Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie. Materiałów giętkich, tkanin, papierów i folii PN-EN 29073-3 (tkaniny)
PN-EN ISO-1924-2  (papiery)
PN-IEC 674-2 (folie)
Do 2 500 N
9 Oznaczenie chłonności wody PN-ISO-62; ASTM D-570 0- 220 g
10 Określenie gęstości i gramatury materiałów EN ISO-1183
IEC 60554-2;
PN-EN 12127;
IEC-626-2
0-500 g
11 Oznaczanie składu laminatów za pomocą wypalania , określanie udziału substancji lotnych i nielotnych. Temp. wypalania do 1000°C DIN EN ISO-1172
PN-EN 60371-2
PN EN-ISO-3251
 
12 Badanie palności materiałów - metoda  pozioma i pionowa PN-EN 60695-11-10
UL94
0- 30 min.
13 Badanie skurczu temperaturowego folii PN-IEC 674-3-2 0-150 mm
14 Odporność sklejenia warstw materiałów giętkich w temp. IEC-626-2 Do 300°C
15 Określanie liczby nitek w tkaninach PN EN 1049-2 0-10 mm
16 Badanie parametrów żywic i preimpregnatów (czas utwardzania , płynność, lepkość wg. kubka Forda nr 4) PN EN-ISO 8987
PN –C-81701
IEC 60371-2 ;