I Informacje dla akcjonariuszy

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych ”Izo-Erg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048853 NIP 6310000517, REGON 271555222 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:
 1. 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki;
 2. 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., została określona na kwotę: 34.171.764,54 zł;
 3. 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO-ERG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 2.415.500,00 zł i będzie się on dzielił na 48.310 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 5. 5. jedyny akcjonariusz Spółki stanie się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki po przekształceniu ("Jedyny Akcjonariusz"), bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
 6. 6. wartość wszystkich akcji w Spółce, przysługujących Jedynemu Akcjonariuszowi, określa się na 34.171.764,54 zł, wartość jednej akcji wynosi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 38,34zł.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 18 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 29 czerwca 2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 roku) w siedzibie Spółki przy ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice.

Pierwsze ogłoszenie o zamiarze przekształcenia Izo-Erg w spółkę z o.o. zostało opublikowane w MSiG.

------------------------------------------------------------------------------------------
DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych ”Izo-Erg” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048853 NIP 6310000517, REGON 271555222 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:
 1. 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki;
 2. 2. wartość bilansowa majątku Spółki (rozumiana jako wartość aktywów netto) wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 r., została określona na kwotę: 34.171.764,54 zł;
 3. 3. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO-ERG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 2.415.500,00 zł i będzie się on dzielił na 48.310 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy;
 5. 5. jedyny akcjonariusz Spółki stanie się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem Spółki po przekształceniu („Jedyny Akcjonariusz”), bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
 6. 6. wartość wszystkich akcji w Spółce, przysługujących Jedynemu Akcjonariuszowi, określa się na 34.171.764,54 zł, wartość jednej akcji wynosi (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 38,34zł.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 18 maja 2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 27 czerwca 2020 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2020 roku) w siedzibie Spółki przy ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice.

Drugie ogłoszenie o zamiarze przekształcenia Izo-Erg w spółkę z o.o. zostało opublikowane w MSiG.