I

Kodeks Etyki (wybrane fragmenty)

Wprowadzenie

Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO – ERG” sp. z o.o. oraz Spółki zależne jako fundament działań etycznych wprowadzają Kodeks Etyki, który jest wyznacznikiem i przewodnikiem określającym zasady postępowania wszystkich pracowników w codziennej działalności biznesowej. Kodeks odzwierciedla dążenia Spółek do budowania relacji opartych na zaufaniu i uczciwej współpracy z partnerami handlowymi. Jest spisem wartości, które składają się na kulturę organizacyjną naszego przedsiębiorstwa, kształtowaną przez pracowników, klientów oraz otoczenie zewnętrzne.

Celem Kodeksu Etyki jest:
  • umocnienie zaufania klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych,
  • budowanie wizerunku i reputacji firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego, rzetelnego i zaangażowanego,
  • zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług

I. Ogólne zasady

W Spółce Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO – ERG” sp. z o.o. oraz Spółkach zależnych przestrzegamy prawa krajowego, międzynarodowego oraz podstawowych standardów postępowania etycznego. Promujemy etyczne postawy i zachowania w każdym aspekcie współpracy biznesowej wśród naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych. Naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo względem otoczenia wewnętrznego  i zewnętrznego poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów i usług, które umożliwiają dbałość o BHP w miejscu pracy. Interesy w Spółkach prowadzimy mając na względzie stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz korzystanie z najnowocześniejszych technologii. Kładziemy przy tym nacisk na przestrzeganie wyznawanych w firmie wartości i zasad Kodeksu Etyki. 

II. Nasze wartości

Wartości, którymi się kierujemy, stanowią fundament każdego naszego działania. Definiują nas jako organizację. Mają wpływ na nasze postępowanie i sposób, w jaki współpracujemy z Klientami. Jesteśmy przekonani, że wartości etyczne są podstawą działania każdej firmy, a wspólnym celem biznesowym jest dążenie do uczciwości we wzajemnych kontaktach i działanie w ramach określonych norm. 
Za nasze kluczowe wartości uznajemy:
  • orientację na Klienta - wiemy, że sukces Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO – ERG” sp. z o.o. oraz Spółek zależnych, zależy od satysfakcji naszych Klientów. Z tego powodu wszystkie działania podporządkowujemy nadrzędnemu celowi – trosce o zadowolenie Klienta,
  • zaangażowanie pracowników – pracownicy na wszystkich szczeblach są istotą organizacji. Całkowite zaangażowanie wszystkich pracownik&ów pozwala na wykorzystanie ich zdolności i umiejętności dla dobra organizacji,
  • odpowiedzialność społeczną - odpowiedzialność społeczną realizujemy nie tylko poprzez działania zgodne z Kodeksem etycznym. Świadomie wpływamy na środowisko naturalne i społeczne. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej poprzez wspieranie osób prywatnych jak i akcji charytatywnych,
  • partnerskie relacje - efektywność realizowanych przez nas projektów wynika w głównej mierze ze sposobu, w jaki rozumiemy istotę relacji z Klientami. Partnerskie relacje stanowią podstawę do budowania długotrwałej współpracy,
  • fachowość - wiemy,   jak ważne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Doskonalenie kompetencji naszych pracowników jest niezbędną inwestycją na rzecz rozwoju naszych Spółek i stanowi stały element naszej polityki personalnej.
  • etykę – na każdym etapie naszej pracy działamy etycznie. Odpowiedzialność etyczna usprawnia działania naszej Firmy oraz Spółek zależnych i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które mogą wypłynąć z nieznajomości obowiązujących w biznesie reguł moralnych.

III. Misja firmy Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO – ERG” sp. z o.o. oraz Spółek zależnych

Oferując produkty najwyższej jakości spełniamy oczekiwania naszych Klientów. Dostarczamy im dokładnie takie wartości, których pragną i za które są gotowi zapłacić. Postępujemy rzetelnie i etycznie, gdyż czujemy się odpowiedzialni wobec naszych Klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Dbamy o środowisko naturalne i społeczne.
 

IV. Wizja firmy Zakłady Tworzyw Sztucznych ”IZO – ERG” sp. z o.o. oraz Spółek zależnych

Oferta firmy oraz jej marka są najbardziej poszukiwanymi i cenionymi produktami na rynku. Kojarzone są z solidnością i zaufaniem – zarówno w handlu, jak i usługach. Firma jest postrzegana jako przyjazna i nastawiona na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

V. Gościnność biznesowa i upominki

Aby promować nasz biznes, okazujemy klientom i partnerom różne formy gościnności, które mieszczą się w granicach umiarkowanej wartości. Nie proponujemy, nie żądamy i nie przyjmujemy form gościnności ani upominków, które mogą wpłynąć lub stwarzać pozory wpływania na decyzje biznesowe nasze lub naszych partnerów. Przyjmowane i wręczane przez nas upominki mają jedynie wartość symboliczną, np. upominki w formie firmowych gadżetów niewielkiej wartości. Dążymy do tego, aby prowadzić interesy w sposób uczciwy i nie tolerujemy żadnych form łapówkarstwa i korupcji. Korupcja podważa zasady uczciwych działań biznesowych, zniekształca konkurencyjność, szkodzi marce, a także naraża firmy i osoby na ryzyko.

VI.Polityka uczciwej reklamy i komunikacji zewnętrznej

Komunikacja zewnętrzna stanowi istotny element naszych działań marketingowych, ukierunkowanych na tworzenie marki. Obejmuje wszelkie komunikaty, które kierujemy do obecnych i potencjalnych klientów, partner&ów biznesowych, dostawców, inwestorów i innych interesariuszy. Zakres naszej pracy obejmuje działania medialne, informacje prasowe, media społecznościowe, publikacje, reklamy i publiczne prezentacje. Podejmując się jakichkolwiek działań z zakresu marketingu przestrzegamy zasad dotyczących komunikacji powszechnie obowiązujących. Nasze wypowiedzi przedstawiamy w sposób uczciwy, a nasze komunikaty są precyzyjne i wiarygodne, co pozwala nam utrzymać wysoki poziom zaufania. Jesteśmy przy tym otwarci na wszelkie rozmowy z podmiotami, na które wpływają nasze działania.